Проекти

Реализирани проекти

 • Проект „Училище на две скорости”, компонент 1 – „Без звънец”
 • Проект ”Да направим училището привлекателно за младите хора-Успех”
 • Проект ”Децата на Лом-творят и мечтаят”
 • Проект ”Подай ръка”
 • Проект „Пример”
 • Проект ”Квалификация на педагогическите специалисти“
 • Проект „Подкрепа  за успех“
 • Проект „Активно приобщаване в системата за предучилищното образование“
 • Проект „Образование  за утрешния ден“
 • Проект BG05M2OP001-3.007-0005-С01 „Достъп до качествено  образование на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми от ОУ „Константин Фотинов“,  град Лом и ОУ „Кирил и Методий, село Замфир“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, процедура BG05M20P001-3.007 „МИГ ЛОМ мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“ от Стратегията за ВОМР на МИГ

Действащи проекти:

 • Проект „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“- Начало на проекта:12.02.2021 година, край на проекта: 31.12.2023 г.

Основна цел на проекта: Да не се допусне  прекъсване на образователния процес и  приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.