Проекти

Реализирани проекти

  • Проект „Училище на две скорости”, компонент 1 – „Без звънец”
  • Проект ”Да направим училището привлекателно за младите хора-Успех”
  • Проект ”Децата на Лом-творят и мечтаят”
  • Проект ”Подай ръка”
  • Проект „Пример”
  • Проект ”Квалификация на педагогическите специалисти“

Действащи проекти

 

  • Проект „Подкрепа  за успех“
  • Проект „Активно приобщаване в системата за предучилищното образование“
  • Проект „Образование  за утрешния ден“
  • Проект BG05M2OP001-3.007-0005-С01 „Достъп до качествено  образование на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми от ОУ „Константин Фотинов“,  град Лом и ОУ „Кирил и Методий, село Замфир“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, процедура BG05M20P001-3.007 „МИГ ЛОМ мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“ от Стратегията за ВОМР на МИГ