ГРАФИЦИ

ГРАФИЦИ  ЗА УЧЕБНАТА  2022 – 2023 ГОДИНА

Втори срок

Първи  срок

 

Графици  за Втория срок на учебната 2021 – 2022 година

 

 

Графици  за Първия  срок  на учебната  2021 – 2022 година